پایه دوم ابتدایی - سخت کوشان

نمونه سوالات وتکالیف شب - علمی ،آموزشی و ...

طراحی آموزشی فارسی بخوانیم
 

طراحی آموزشی فارسی بخوانیم

 موضوع درس:درس خرس کوچولو

 • کلاس ناهمگن:                                                   کم توان : ۲نفر     ( ۱نفردیرآموز- ۱نفر لکنت زبان)

ویژگی های شاخص کلاس: دانش آموزان با ویژگی های:   متوسط : ۲۰ نفر

                                                                                      پرتوان : ۸  نفر

 • روش های تدریس - کار آیی تیم - همیار بر اساس ربع های چهار گانه ی ندهرمان( A-B-D-C-D) وتلفیق

اهداف کلی :                    ۱- تقویت روحیه ی رعایت بهداشت فردی

                                        ۲- تقویت مهارت های زبان آموزی ( گوش دادن- گفتن - خوانئن - نوشتن )

 اهداف جزئی :

                       ۱- مراقبت از خود

                       ۲- با دقت گوش دادن به حرف های دیگران

                       ۳- ایجاد روحیه ی فکر کردن

                       ۴- رعایت بهداشتفردی

                       ۵- شناخت پیش وند «نا» و کلمه سازی با آن

                       ۶- بیان خلاصه ای از درس یا خلاصه نویسی .     ( تفکر خلاق )  

مفاهیم درس:

                        ۱- میکروب ها موجودات ریزی هستند .

                        ۲- میکروب ها خطرناک هستند.

                        ۳- در تصمیم گیری عجله نکنند و با دقت به صحبت های دیگران گوش کنند.

                        ۴- عاقبت رعایت نکردن بهداشت فردی

                        ۵- استراحت در هنگام بیماری

* با توجه به شرایط موجود در کلاس ِ فعالیت هایی ترتیب می دهیم که هر کس در حد توان و استعداد خوداز کلاس بهره جوید.

* * گروه بندی دانش آموزان را طوری انجام می دهیم که  ۶گروه داشته باشیم و در ۴ گروه ۵نفره یک دانش آموز پرتوان و دو دانش آموز متوسط قرار بگیرد . و در گروه دیگر که دانش آموز کم توان قرار می گیرند ُ دو دانش آموزمتوسط ُ دو دانش اموز پرتوان و یک دانش آموز کم توان قرار گیرد تا همگنی بین گروهها اتفاق بیفتد و دانش آموز ان بتوانند از هم کمک بگیرند ُ و به یک دیگر کمک کنند . مانند جدول زیر ( توجه به ندهرمان )

                                                             *جدول گروه ها با توجه به ندهرمان *

متوسط ۴نفر 

پرتوان ۱نفر

متوسط ۴نفر

پرتوان ۱نفر

متوسط ۴نفر

پرتوان ۱نفر

متوسط ۲نفر

پرتوان ۲نفر

کم توان ۱نفر

متوسط ۲نفر

پرتوان ۲نفر

کم توان ۱نفر

* * * برای گروه بندی می توان از مفاهیم یا مطالب متن کتاب « بخوانیم و بنویسیم » ُ تعدادی کارت که روی آن ها کلمه هایی که قابل تصویر شدن است ُ کشیده می شود و در پشت کارت واژگان مربوط به تصویر ها را می نویسیم .صدای ( اٌ)مثل :خورشید - « وٍ» مثل: هویج - مسواک - صدای «او» مثل سوت - توپ کشیده و به این طریق گروه بندی انجام می شود.

هویج - ۵  تا                 مسواک-   ۵تا                       سوت- ۵تا                   توپ - ۵تا                                                             خورشید-  ۵ تا    

* با توجه به ناهمگن بودن کلاس ُ این گروه بندی تصادفی صورت نمی گیرد ِ بلکه معلم در به وجود آمدن گروههادخالت می کند.( یعنی دانش آموزان راشناسایی کرده ُمانند نمونه ی بالا گروه هارا تشکیل می دهد.)

 • ابزار کار : کتاب عکس هایی از جانوران مانند خرس- فیل- کندوی عسل -  گنجشک -زنبور ُدر صورت امکان عکسهایی از انواع میکروب ها و میکروسکوپ

* *  برای رسیدن به هدف و شناخت واحد ُ برای این که دانش آموزان متوجه شوند که میکروب هابسیار ریز هستند و             نمی توان آن ها را با چشم دیدِ ولی وجود دارند ُ می توان پس از اتمام درس ُدستمال سفید نم دار در اختیار هر گروه قرار داد تا آن را به دست هایشان بکشند ُ که در این جامعلم به دانش آموزان یادآوری می کند که سیاه یا کثیف شدن دستمال ُ بیانگر آلوده بودن دست است.

 • درس را به صورت قصه خوانی و بازی تدریس می شود.     ( B گو ش دادن مشروح با جزئیات)

شروع کار

- معلم بر شرایط جسمی و فیزیکی دانش آموزان نظارت و سلام و احوال پرسی می کند.                                                  (ایجاد رابطه ی عاطفی)

- معلم گروه بندی را شروع می کند .

- معلم عکس ها را روی کارت نصب می کند .

- معلم می گوید ٰ بچه ها من درس را می خوانم . از هرگروه در هر جایی بپرسم ٰ باید بتواند به خواندن ادامه دهد؛ پس خوب گوش کنید. ( B)

- معلم می پرسد : عزیزانم درس چندم هستیم ؟

- معلم می پرسد : اسم درسمان چیه ؟

معلم داستان تصویری را با مهارت قصه گویی و با اشاره به عکس های نصب شده روی تابلو شروع می کند.                     (مشارکت  معلم و دانش اموزان B )

- معلم پس از خواندن پاراگراف اول ٰ می پرسد گنجشک چه گفت ؟

- معلم ادامه می دهد و می خواند اما خرس کوچولو ....

- معلم می پرسد بچه فیل چه گفت ؟

- معلم ادامه می دهد و می پرسد مادر گفت دست هایت را قبل از خوردن غذا بشویی و.....

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معلم پس از تمام شدن درس ٰ به صورت داستان گویی ٰ دستمال  های نم دار سفید را در اختیار گروه ها قرار می دهد تاروی دست هایشان بکشندو آن ها را برای شکل گیری مفاهیم و رسیدن به شناخت واحد ( رسیدن به مفهوم) هدایت کند ٰ و از دانش آموزان می پرسد به نظر شما این جامعلم حرف های دانش آموزان را جمع بندی کرده ٰ روی تابلو می نویسد و بعد برای ادامه ی فرایند آموزشی ٰ سوال هایی را که از قبل آماده کرده ٰ از آن ها می پرسد .    (تلفیق)

 • ارزش یابی و شکل گیری مفاهیم

- معلم: میکروب ها چگونه موجوداتی هستند؟          (تلفیق علوم)

- معلم می پرسد : برای این که بیمار نشویم ٰ باید چه کارهایی را بکنم ؟         ( تلفیق علوم)

نکته  :  در حین بحث و گفت وگوی گروه ها ٰ معلم به گروه ها سر می زند و آن ها را هدایت می کند .

- معلم با نشان دادن عکس فیل - خرس و خرگوش می پرسد که ان ها در کجا زندگی می کنند ؟                                     ( تلفیق علوم)

- معلم می پرسد : چرا بچه خرس ناراحت ٰ خسته و گرسنه بود؟  (تلفیق اجتماعی - روابط عاطفی و اجتماعی)

 

جواب های احتمالی :

- پس از بحث در گروه ٰ نماینده ی گروه جواب می دهد:

 • موجودات بسیار ریز ی هستند .
 • خطرناک هستند .
 • مارا بیمار می کنند و....

- پس بحث و مشورت ٰ نماینده ی گروه دیگری جواب می دهد:

 • قبل از خوردن غذا ٰ دست هایمان را با آب و صابون خوب بشوییم .
 • مداد ٰ پاک کن یا... را به دهانمان نزنیم .
 • پرخوری نکنیم .
 • پس از رفتن به دستشویی ٰ دست هایمان را با آب و صابون خوب بشوییم .
 • دندان هایمان راپس از خوردن غذا و به خصوص شیرینی مسواک بزنیم.

- پس از مشورت و گفت وگو ٰ نماینده ی گروه دیگری جواب می دهد:

 • در جنگل زندگی می کنند .
 • بعضی از خرگوش ها در صحرا و قطب زندگی می کنند .

- دانش آموزان پس از گفت و گو و بحث ٰ نماینده ای انتخاب می کنند تا جواب ها را بگوید :

 • چون با عجله تصمیم گرفته بود.
 • چون با دقت به حرف بچه گنجشک و بچه فیل گوش نکرده بود و با آن ها خوب ارتباط برقرار نکرده بود.

منبع :طراحی آموزشی فارسی دوم دبستان    -   مولف: دکتر محمد رضا سنگری - فاطمه صغری علیزاده                              - گلزار فرهادی - کبوتر بهاور

 

[ چهارشنبه هفدهم فروردین ۱۳۹۰ ] [ 19:21 ] [ سیدجوادتزرقی ]

[ ]